נתיבה

נתיבה ג' (התשפ"א)

ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות הוקמה לפני עשרים שנה.
הישיבה רואה בלימוד התורה ערך עליון ומדגישה לצידו את ערך השליחות והתרומה לחברה ולמדינה כערך דתי ולאומי ממדרגה ראשונה.
"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", ועל כן לימוד התורה הוא הפותח את השער להפנמת ערכים אלו, זאת באמצעות לימוד
שמלווה תדיר בתיקון המידות ובמבט כלפי החברה הסובבת, צרכיה ובעיותיה.
ישיבת "אהבת ישראל" מאמינה כי הדבקות בה' אמורה להביא את האדם בראש ובראשונה לדבקות במידותיו אשר כולן מידות של חסד, רחמים והשפעה על זולתו.
ספר זה כולל מאמרים בנושאים שונים, פרי עטם של רבני הישיבה, תלמידיה ובוגריה, לרגל שנת העשרים להקמתה.

להזמנת הספר ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-9945323

כריכה נתיבה ג מעודכן-1.png

נתיבה ב' (התשע"ב)

ספר זה הינו אסופת מאמרים בנושאים שונים, שנכתבו לרגל שנת העשור של ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות, פרי עטם של רבני הישיבה, תלמידיה ובוגריה.

הישיבה רואה בלימוד התורה ערך עליון ומדגישה את ערך ההזדהות והתרומה למדינה, כערך דתי ולאומי ממדרגה ראשונה.

הישיבה מדגישה את ערך החלוציות, האחריות, התרומה לכלל והמחויבות האישית כלפי כל אדם מישראל, ערכים אותם מדגישה לנו התורה "שתחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים". מכאן שהדבקות בקב"ה היא בראש ובראשונה דבקות במידותיו, אשר כולן מידות של חסד, רחמים והשפעה על זולתו. לימוד התורה הוא הפותח בפנינו את הפתח להבנת ולהפנמת הערכים הללו. על ידי יצירת המשכיות בלימודה וחיזוקה של התורה, נשמרים ערכים אלו ומובילים את דרך האדם לאורך זמן.

להזמנת הספר ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-9945323

נתיבה א' (התשס"ו)

מתוך דברי הפתיחה של ראש הישיבה הרב דוד אסולין שליט"א לספר המאמרים "נתיבה":

'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'! (פסחים נ.)

ישתבח הבורא ויתפאר היוצר, על כל הטוב אשר גמל עימנו. הישיבה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, מיום ליום מתווספים ספסלים חדשים בבית מדרשנו. אווירה דתורת ארץ ישראל, השרוי בישיבתנו הולך ותופס לו מקום של קבע. על תלמידנו היקרים המחולקים בין בית המדרש ושרות בצבא, ראוי לומר את הפסוק מנחמיה (פרק ד): 'ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים' – ואין מלאכתנו אלא עיסוקנו יומם ולילה בתורה ועבודה.

והנה, בית מדרשנו פעל עד עתה רק בבחינת תורה שבעל פה. קול התורה הנשמע בבית המדרש לא הועלה עד עתה אל הכתב, והדברים עמדו וריחפו בחלל בית המדרש. עתה הגיע העת, להתחיל גם במעט תורה שבכתב.

'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'

על מאמר זה כתב המהרש"א (בחידושי אגדות על מסכת בבא בתרא דף י:): 'יש לפרש, כי עיקר הלימוד, ושנעשה בו רושם, הוא הלימוד הבא בכתיבת יד'. 

אם נדייק בדבריו של המהרש"א שאמנם נאמרו רק בדרך הדרוש, אך אמת עמוקה טמונה בהם, הוא מדבר בעצם על שתי מעלות יסודיות בכתיבה: האחת, שהכתיבה היא היא 'עיקר הלימוד', היינו אפילו ברמה הראשונית והבסיסית של הבנה עמוקה ויסודית של הלימוד, כמעט שאי אפשר להגיע ללא סיכום בכתב של החומר הנלמד. המעלה השניה, שהכתיבה משאירה את רישומו של הלימוד עמוק עמוק בדעתו ובנפשו של הלומד. אינו דומה אדם שלמד את התורה רק בדעתו, למי שהעלה את לימודו אל הכתב. הכתיבה היא החברותא הטובה ביותר של האדם. רעיון שאינו מובן היטב ללומד, ואין בו הגדרות ברורות לא יוכל להכתב על ידו. לפיכך הכתיבה מחייבת את האדם להבין את הנושא בו הוא עוסק על בוריו.

ולמעלה מזה, הכתיבה היא היסוד לחידוש בתורה. רק לאחר שהתברר ללומד היטב יסודותיה של הסוגיא, יוכל לגשת אל מלאכת החידוש. 'והחידוש שבארץ ישראל, אפילו בהלכה, בנוי הוא בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני של חפץ אדון כל עולמים יתעלה שמו, הנמצא בכללותה של תורה ומזהיר ומנהיר בכל מצוה והלכה, בסעיפיה וסעיפי סעיפיה, עד שהדברים שמחים כנתינתם מסיני' (אגרות הראי"ה א' אגרת צו).

אנו מגישים, לעצמנו ולידידינו, מנחה מזמרת הארץ, משירת התורה הנשמעת בבית מדרשנו, 'מעט צרי ומעט דבש', מראשית פרי בכוריהם של רבני הישיבה ותלמידיה הי"ו.

ויהי רצון שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך! ודבק ליבנו במצוותיך! ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך!

להזמנת הספר ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 08-9945323