top of page

'הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו'? השיח בין הלכה ואגדה בסוגיית יחוד


מאמר מתוך הספר "אסופות" כרך א' על מסכת קידושין.

אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 


ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.

as-1-54-74
.pdf
הורידו את PDF • 280KB

Comentarios


עוד מבית המדרש

bottom of page