top of page

'ולא תזנה הארץ' - עיון באגדה שבתוספתא קידושין פרק א


מאמר מתוך הספר "אסופות" כרך א' על מסכת קידושין.

אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 


ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.

as-1-38-53
.pdf
הורידו את PDF • 251KB

Comments


עוד מבית המדרש

bottom of page