top of page

תנורו של עכנאי – בין 'בת קול' ל'רואים את הקולות'מאמר מתוך הספר "אסופות" כרך ד' על מסכת בבא מציעא.

אסופות הינו כתב עת לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 


ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.
asuffot4.169-177[1]
.pdf
הורידו את PDF • 208KB

留言


עוד מבית המדרש

bottom of page