top of page

ברכת הודאה על הגשם


בגמרא ברכות (דף נט:) אמרו:

אמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא תנא: מאימתי מברכין על הגשמים - משיצא חתן לקראת כלה.

פירושים שונים נאמרו על בטוי זה. רש"י בתענית (דף ו) מפרש:

שירדו כל כך שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת ובולטת כנגדה, מפי מורי, לשון אחר: שהשווקין מקלחין מים, שוק מקלח וזה מקלח כנגדו.

הפירוש הראשון מתאר מצב שבו הטיפות שיורדות על גבי השלוליות מקפיצות טיפות מתוך השלולית וזה דומה לריקוד של חתן וכלה. הפירוש השני מתאר זרימות שונות של מים שנפגשות בעת ירידת הגשמים.

הרמב"ם (בפרק י מהלכות ברכות הלכה ה) כותב כך:

מאימתי מברכין על הגשמים משירבה המים על הארץ ויעלו אבעבועות מן המטר על פני המים וילכו האבעבועות זה לקראת זה.

כפי הנראה הרמב"ם מתכוין למחזה המרהיב של האדוות הנוצרות כתוצאה מירידת הגשם על השלוליות.

והנה הרמ"א (רכא, א) כתב:

ומה שאין אנו נוהגים בזמן הזה בברכת הגשמים, משום דמדינות אלו תדירים בגשמים ואינן נעצרין כל כך.

ובאמת ברכה זו לא הייתה מוכרת בגלות, וגם עם חזרתנו לארץ ישראל, לא נהגו בה ברוב המקומות. כך שאין בידינו מסורת חיה על גדריה של ברכה זו, ובאיזה מצב מברכים אותה. מפשט הגמרא והמשנה משמע שבכל מקרה של ירידת גשם יש לברך ולהודות לה' על זה. אלא שהרמב"ם כתב שדוקא אם 'ירדו גשמים רבים'. ובריטב"א (בחידושיו לתענית) כתב:

ברכה זו ברכת גשמים היא שהיא חובה תמיד על כל יחיד ויחיד אף בגשמים הבאים בלא תענית. . . אבל ברכה זו של מודים אנחנו לך. . . היא חובה על כל יחיד בכל מקום ובכל זמן על הדרכים שנזכיר.

מדברי הריטב"א מתבאר שברכה זו נאמרת גם אם ירדו גשמים, במצב שלא היה לפני כן מצב שהיו צריכים להתענות בשביל הגשם. אולם מכל מקום נראה מדבריו שהייתה עצירה מסוימת של הגשמים. וכן כתב באמת השולחן ערוך:

אם היו בצער מחמת עצירת גשמים וירדו גשמים, מברכים עליהם אף ע"פ שלא ירדו עדיין כדי רביעה, משירדו כ"כ שרבו על הארץ שיעלו אבעבועות מן המטר וילכו זה לקראת זה.

וכתב על לשון זה המשנה ברורה:

אפשר דבארץ ישראל שמצוי שם יובש גדול וכשבא עת הגשמים והגשם יורד בזמנו כל אחד שמח בו אפילו בסתמא צריך לברך בפעם ראשון כשיורד.

ואף שאין נוהגים כמשנה ברורה בזה, מכל מקום נראה שלפחות במצב של ירידת גשם לאחר 'צער מחמת עצירת גשמים', יש לברך הברכה ולהודות לה'.

מה מברכים? כתב הרמב"ם:

ירדו גשמים רבים, אם יש לו שדה מברך שהחיינו, ואם הייתה שלו ושל אחרים מברך הטוב והמטיב, ואם אין לו שדה מברך מודים אנחנו לך יי' אלוהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו . . .

לפיכך במידה וירדו גשמים מרובים לאחר תקופה ארוכה של עצירת גשמים חובה עלינו להודות לה' בברכת מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה וכו' ולמי שיש שדה מברך שהחיינו ולמי שיש שדה שדה בשותפות כגון חברי קיבוץ או מושב שיתופי יברכו ברכת הטוב והמטיב.

ונראה לעשות כן לאחר קריאת התורה בשבת ולברך ברכה זו בציבור ברוב עם הדרת מלך.

עוד מבית המדרש

bottom of page