top of page

תורה לבני אדם

תורה לבני אדם - על דרכו ההלכתית של ר' יחיאל-מיכל אפשטיין בספרו 'ערוך השולחן'

מאמר של הרב שמעון ישראלי בנושא: תורה לבני אדם - על דרכו ההלכתית של ר' יחיאל-מיכל אפשטיין בספרו 'ערוך השולחן'

עוד מבית המדרש

bottom of page