top of page

פרשת שופטים - שום תשים עליך מלך

ראשונים ואחרונים התלבטו קשות בשאלת היחס למלך בישראל; האם עניין זה נחשב למצוות עשה? האם ראוי הדבר לכתחילה? או שמא יש כאן מעין התפשרות עם הצורך האנושי המעוניין במלך 'ככל הגויים' – ואם כן בודאי שאין הדבר ראוי? התלבטות נוספת קשורה ליחסו של שמואל הנביא לעניין המלוכה. שמואל אינו מתלהב כלל מבקשת העם למלך. הוא רואה בזה מעין מרידה בה' ומוכיח את ישראל קשות על בקשה זו. ושוב יש מקום לשאול: האם שמואל מתנגד עקרונית למלכות בישראל או שהתנגדותו היא נסיבתית בהקשר המיוחד של דורו? רבים ציינו את יחסו האוהד של שמואל אל המלך הראשון שאול. שמואל תלה תקוות רבות בהנהגתו של שאול גם אם נוכח לדעת במהרה ששאול כשל כשלון חרוץ בתפקידו.

אני מעוניין להאיר סוגיא זו על ידי כמה פסוקים, שנדמה לי שלא נתנו מספיק את הדעת לחשיבותם בהקשר של סוגייתינו. הפסוק הראשון לקוח מתפילת חנה לאחר שזכתה בבנה שמואל: "ה' יחתו מריביו עליו בשמים ירעם ה' ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו " (שמואל א ב, י). בפסוק זה חנה מסיימת את תפילתה, ובעצם היא מתפללת על המלך העתידי שהוא משיח ה'. בחתימת התפילה יש ביטוי ברור לצפיותיו של הדור ובכללם חנה, שיקום מלך לישראל ויעמיד שלטון יציב וטוב, שלא כבתקופת השופטים שבה 'איש הישר בעיניו יעשה'

הפסוק השני נאמר על ידי 'איש הא-להים' בנבואתו הקשה אל עלי. בנבואתו של איש הא-להים הוא מבשר לו, שהוא יגדע את זרועו וזרוע בית אביו, והוא יעמיד תחתיו כהן אחר נאמן: "והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים" (שם, לו).

גם כאן 'איש הא-להים' מבטא את צפיית הדור לכהונה ראויה שתלווה את משיחו של ה', שכמובן הוא המלך. גם כאן אנו רואים בברור שאין בצפיה למלך כל רע, ולהפך גם צדיקי התקופה רוצים במלך. לפי עניות דעתי לפסוקים אלו משקל כבד, בהכרעת הסוגיא, ואם כן יש לומר שההתנגדות של שמואל הייתה נסיבתית.

על הרקע של התנגדותו של שמואל ניתן ללמוד מדברי תוכחתו אל העם: "ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו וה' א-להיכם מלככם" (שם יב, יב).

שמואל רואה טעם לפגם בבקשתם כיון שבאה מתוך חוסר בטחון בה'. העם תולה את תשועתו רק במלך, שאמור לפי שיטתם לפתור את כל בעיותיהם. שמואל סבר שמנוי מלך בתקופה כזו, ועל רקע כזה, צפוי לכשלון חרוץ כפי שאכן הוכח בהמשך.

אולם מהרגע בו נפלה ההכרעה על ידי ה' שאכן יש להיענות לבקשת העם, שמואל עשה כל שביכולתו על מנת שמהלך זה יצליח ויהיה בסופו של דבר לטובה.

שבת שלום – הרב דוד

עוד מבית המדרש

bottom of page