top of page

ימי העיון באגדה וכתב העת "אסופות" הם לזכר אסף הכהן רדמן ז"ל.

תמונה של אסף רדמן
אסף רדמן זל.jpg

אסף נולד בי"ב בתמוז תשמ"ט בירושלים. למד בישיבה התיכונית 'חורב' ולאחר מכן בישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות. בין תכונותיו ניכרו האכפתיות וההומור, יחד עם חכמה רבה, ידע עשיר וחברתיות ובשל כך התחבב על כל מכיריו. רגישותו החברתית וחוש הצדק המפותח שניחן בו היו ידועים לכול. בין השאר אסף התנדב כמה שנים בתנועת נוער בעיירת פיתוח, ואך טבעי שבחר בישיבת ההסדר 'אהבת ישראל' בנתיבות כמקום לימודו. בהיותו בישיבה ניכרה באסף אהבת הדעת והלימוד, והוא התמיד בעיסוק בגמרא, במדרשי חז"ל ובעולם האגדה. בערב חג האסיף, י"ד בתשרי תשס"ט, נאסף אסף, ופרח הכהונה צמא הדעת נלקט לעולם העליון והוא בן תשע-עשרה שנה בלבד. ת.נ.צ.ב.ה

ביטאון לענייני אגדה המשמש כבמה לעיון רעיוני ושיטתי בתוכנה של האגדה, ביחסה אל ההלכה ובחיבור המפרה שביניהן. ביטאון זה מביא פירות מלימוד האגדה בבית המדרש של ישיבת "אהבת ישראל" בנתיבות ומיום העיון באגדה המתקיים מידי שנה. בנוסף, מעלה ביטאון זה לדיון את שאלת מעמדה של האגדה בבית המדרש. 

לוגו אסופות.png
Picture1.png
bottom of page